REGULAMIN SKLEPU LA PROMESSE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy  Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym LA PROMESSE działającym pod adresem: www.la-promesse.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Definicje:
Sprzedawca – MARLENA GĄSIOR prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
ATELIER PROJEKTOWO-KRAWIECKIE Marlena Gąsior wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:  ul.Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka NIP 9661963183, REGON 381367805
Klient –  to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym: www.la-promesse.com.
Towar – Produkty dostępne w Sklepie Internetowym.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


§ 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Umowa może być zawarta  zarówno przez Klienta posiadającego Aktywne Konto w ramach Sklepu Internetowego, jak i Klientów nie posiadających takiego Konta. 
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN), dolarach ($) lub euro (€),zgodnie z oznaczeniem.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i  kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Wymagane pola w formularzu zawierają dane niezbędne dla dostawy produktu/ów. Informacje podane przez klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, dokładne oraz aktualne.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy, wyłącznie na życzenie klienta, imienny dowód zakupu (fakturę).
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


§ 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
  1) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Forma płatności możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
  3) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Produktu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapłata ceny Produktu możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
 3. Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz PayPal, według zasad ustalonych przez wskazane podmioty na stronach internetowych www.dotpay.pl oraz www.paypal.com.
 4. Termin płatności:
  1) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
  2) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.
 2. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy Produktu na terenie Polski wynosi 14zł. Darmowa dostawa powyżej 500 zł.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  1) Przesyłka kurierska, 
  2) Przesyłka kurierska pobraniowa.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, dostawa poza granicami Polski następuje zazwyczaj w terminie od 5 do 14 dni roboczych. Sprzedawca dokłada starań, aby Produkt został wydany konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


§ 5. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1) pisemnie na adres: 
   ul.Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info|la-promesse.com| |info|la-promesse.com;
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
  1) pisemnie na adres: 
   ul.Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info|la-promesse.com| |info|la-promesse.com;
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument. 
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Formularz odstąpienia od umowy